ARAŞTIRMA DESTEK KOORDİNATÖRLÜĞÜ
ULUSLARARASI HİBELER
 
AVRUPA BİRLİĞİ
UFUK2020
 
Avrupa Birliği'nin Çerçeve Programları (FP), Avrupa’da ki araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek için kullanılan en temel finansman kaynaklarından birisidir. Bu kapsamda Türkiye, Avrupa Komisyonu ile 14.05.2004 tarihinde bir antlaşma imzalayarak (5303 sayılı Türk Kanunu) Çerçeve Programlarına AB üyesi ülkeler ile eşit haklarda katılma hakkı elde etmiştir. Horizon 2020 (Eighth Framework Programme 'FP8') ise, Avrupa’da araştırmayı desteklemek ve teşvik etmek amacıyla oluşturulan Çerçeve Programlarının sekizinci aşamasıdır. Horizon 2020, Avrupa 2020 ve İnnovasyon Birliği stratejilerini uygular. Programın bütçesi yaklaşık 80 milyar Euro tutarında olup, 2020'ye kadar araştırma projelerini fonlamaya devam edecektir. Konu ile ilgili daha fazla bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
https://h2020.org.tr/tr
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/pse/h2020-guide-pse_en.pdf
 
AVRUPA BİRLİĞİ
ERA-NET Cofund
 
Avrupa Birliği Çerçeve Programlarının altında bir proje enstrümanı olarak oluşturulan ERA-NET Cofund,  Avrupa Birliği Program ülkelerinde ki kamu-kamu işbirliklerini destekleyerek araştırma ve yenilik programlarını geliştirmeyi ve yerel, ulusal ve bölgesel düzeyde koordinasyon sağlayarak uluslararası işbirliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Konu ile ilgili daha fazla bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/uluslararasi-destek-programlari/icerik-era-net
 
AVRUPA BİRLİĞİ
COST
 
COST (European Cooperation in Science and Technology), bilim ve teknolojide Avrupa işbirliği için oluşturulmuş ve ulusal kaynaklarla desteklenerek kurulmuş bir organizasyondur. COST’un amacı araştırma projelerinin Avrupa düzeyinde koordinasyonunu sağlamak ve Avrupa bilim insanlarının ortak çalışmalarını desteklemektir.  Konu ile ilgili daha fazla bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/uluslararasi-destek-programlari/icerik-cost-bilimsel-ve-teknik-isbirligi-alaninda-avrupa-isbirligi
 
 
AVRUPA BİRLİĞİ
EUREKA Network
 
EUREKA Network Projeleri pazara yönelik geliştirilen ve yenilikçi nitelikte olan Ar-Ge Projelerinin desteklendiği uluslararası bir işbirliği aracıdır. EUREKA ulusal kaynaklarla desteklenmekte olup, EUREKA Üyesi 44 ülkenin en az bir tanesinden en az bir ortakla başvuru yapılabilmektedir ve herhangi bir konu kısıtlaması bulunmamaktadır. Konu ile ilgili daha fazla bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 
  
http://www.eureka.org.tr/tr

 
AVRUPA BİRLİĞİ
ERASMUS+
 
Erasmus+ Programı, Avrupa Birliğinin bir diğer hibe mekanizmasıdır. Özellikle kişilerin, yaş ve eğitim geçmişlerine bakmadan, Avrupa Birliği 2020 stratejik hedefleri doğrultusunda yeni beceriler kazanmasını, kişisel gelişimlerini güçlendirmeleri amaçlanmakta ve dolayısıyla da Avrupa’nın istihdam olanaklarının artırılması hedeflenmektedir. Konu ile ilgili daha fazla bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.  
 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_en
http://www.ua.gov.tr/
http://www.ua.gov.tr/docs/default-source/ErasmusPlus/erasmus-2019-program-rehberi-v2-(en).pdf?sfvrsn=0
 
AVRUPA BİRLİĞİ
KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIM ARACI
 
Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA), Avrupa Birliğinin sadece aday ülkelere sağladığı bir finansal yardım mekanizmasıdır. Türkiye’ye aday ülke statüsüyle verilen fonların amacı, Türkiye’nin Avrupa Birliğine katılımı durumunda, sosyal politikalar, bölgesel ve kırsal kalkınma gibi alanlarda AB politikalarına hızlıca adapte olabilmesi için kurumsal altyapının geliştirilmesi, mevzuatın hazırlanması ve uygulanabilirliğinin sağlanmasıdır. 2014-2020 periyodunda yapılacak Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı ana bileşenleri, Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma, Sınır ötesi İşbirliği, Bölgesel Kalkınma, İnsan Kaynaklarının geliştirilmesi ve Kırsal Kalkınmadır. Konu ile ilgili daha fazla bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.
  
 
https://www.avrupa.info.tr/tr/katilim-oncesi-mali-yardim-araci-ipa-880
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2014/20140919-csp-turkey.pdf

 
TÜBİTAK
ÇOK TARAFLI PROGRAMLAR
 
PRIMA
PRIMA Programı, 2018-2028 yılları arasında uygulanacak olan çok ortaklı uluslararası bir araştırma destek programıdır. Program, su kaynakları ve gıda sistemleri alanlarında yürütülecek uluslararası ve çok ortaklı araştırma ve innovasyon projelerini desteklemeyi amaçlamaktadır. Konu ile ilgili daha fazla bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
 
http://prima-med.org/calls-for-proposals/
 
CORNET
CORNET Programı kapsamında, KOBİ’lerin rekabet öncesi kapasitelerini artırmaya yönelik projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir. Proje çıktılarının bir KOBİ grubunun faydasına olması ve proje çıktılarının yaygınlaştırılması beklenmektedir. Konu ile ilgili daha fazla bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 
 
 
https://www.cornet.online/
 
EMBO
1964 yılında oluşturulan Avrupa Moleküler Biyoloji Örgütü (EMBO-European Molecular Biology Organization), 24 ülkenin katılımıyla çeşitli hibe destek mekanizmaları sunmaktadır. Burslarla genç bilim insanlarını desteklemekte, kurs, çalıştay ve konferans gibi bilimsel etkinler düzenlemekte ve bilimsel yayınlar üretmektedir. Konu ile ilgili daha fazla bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
  
 
http://www.embo.org/news
 
ICGEB
Uluslararası Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi (ICGEB), 1984 yılında Belgrad Konferansı’nda önerilmiş ve 1987’de Birleşmiş Milletler Endüstriyel Gelişim Organizasyonu (UNIDO) tarafından özel bir proje olarak oluşturulmuştur. ICGEB’nin amacı, gelişmekte olan ülkelerde Biyoteknoloji altyapısının kurulmasını desteklemek ve bu ülkelerin Biyoteknoloji alanındaki etkileşimlerini artırmaktır. Konu ile ilgili daha fazla bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.icgeb.org/activities/grants/
 

NAM S&T CENTRE 
Bağlantısız ve Diğer Gelişmekte olan Ülkeler Bilim ve Teknoloji Merkezi (Centre  for  Science  &  Technology  of  the  Non-Alligned and Other Developing Countries) bağlantısız ve gelişmekte olan ülkelerdeki araştırmacılar arasında, karşılıklı olarak bilimsel ve teknolojik işbirliğini geliştirmek amaçlı 1989 yılında kurulmuştur. Merkezi Yeni Delhi (Hindistan) olan NAM S&T CENTRE, ziraat teknolojisi, biyoteknoloji, çevre, metroloji, uzaktan algılama, mikro elektronik, yarı iletkenler gibi konularda burs vermektedir. Ayrıca kuruluş, bağlantısız ülkeler olarak anılan ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler arasında bilimsel ve teknolojik işbirliğini destekleyen bilimsel faaliyetlerde bulunmaktadır. Konu ile ilgili daha fazla bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.
 
https://www.cftri.res.in/
http://www.namstct.org/
https://www.iccs.edu/
 
 
NATO SPS
Barış ve Güvenlik için Bilim(SPS) Komitesi, sivil bilim ve yenilik alanında uygulamalı işbirliğini destekleyen birincil NATO komitesidir. Bu organizasyon, iyi dizayn edilmiş prosedürlere sahip projelerle, bilimi toplumla buluşturmayı ve NATO’nun önceliklerine katkıda bulunan bir program oluşturmayı hedeflemektedir. Konu ile ilgili daha fazla bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
 
https://www.nato.int/cps/en/natolive/87260.htm
 
 
SEA-EU JFS
Güneydoğu Asya-Avrupa Ülkeleri Ortak Fonlama Programı (SEA-EU JFS), Avrupa ve Güneydoğu Asya arasında Bilim ve Teknoloji alanındaki bağlantıları güçlendirme amacıyla kurulmuştur. Bilim ve Teknoloji alanındaki işbirliklerine önem veren program, Avrupa-Güneydoğu Asya ülkeleri arasında ki işbirliklerini geliştirecek nitelikte ki kalıcı ve yenilikçi projeleri desteklemektedir. Konu ile ilgili daha fazla bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
 
https://www.sea-eu-jfs.eu/calls
 
BSEC
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü, (Black Sea Economic Cooperation-BSEC), bölgedeki barış ve istikrar ortamını korumak ve üye ülkeler arasında politik ve ekonomik alanda işbirliğini geliştirmek amacıyla 1992 yılında 11 ülkenin katılımıyla kurulmuştur. Program kuruluş amacına uygun araştırma projelerini desteklemektedir. Konu ile ilgili daha fazla bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
 
http://www.bsec-organization.org/
 

IRA-SME
IRASME, küçük/orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) inovasyon kapasitelerini artırmaya yönelik uluslararası araştırma projelerini desteklemek amacıyla faaliyetler yürüten bir organizasyondur. Konu ile ilgili daha fazla bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
 
https://www.ira-sme.net/how-to-build-a-project/
  
 
ULUSLARARASI DİĞER KURULUŞLAR
BÜYÜKELÇİLİKLER
 
Bu başlık altında, ülkemizde ki büyükelçilikler tarafından açılan hibe programları hakkında kısa bilgiler verilmiştir. Burada yer alan büyükelçilikler kendi hükümet programları doğrultusunda, çeşitli temalarda proje başvurularını kabul etmekte ve değişen miktarlarda hibe yardımı yapmaktadırlar. Araştırmacılarımız bu fonlardan bireysel ya da kurumsal olarak doğrudan yararlanabilecekleri gibi, kurum partneri veya paydaşı olarak da projelerde yer alabilirler.
  

HOLLANDA BÜYÜKELÇİLİĞİ
MATRA programı Hollanda Büyükelçiliği tarafından yürütülmektedir ve programın ana amacı, AB’ye aday ülkeler ile aday statüsünde yer alan ülkelerde ki sosyal değişimi proje temelli faaliyetlerle desteklemektir. Program, bu kapsamda daha demokratik bir toplumun oluşumuna katkı sunacak olan mevzuat çalışmalarının uygulanmasını sağlamaktadır.  MATRA programı iki başlık altında toplanır. Bunlardan ilki, “Hukukun Üstünlüğü ve Temel Haklar” (Adalet ve içişleri, insan hakları, azınlıklar ve medya), diğeri ise “Sosyal Altyapı ve Çevre” (Sağlık hizmetleri, istihdam ve sosyal politika, eğitim, konut politikaları, kültür, doğa ve çevre konuları)’dir. Türkiye bu alanlar arasında sadece insan hakları, azınlıklar, medya, eğitim ve konut politikalarını kapsayan projelerde destek almaktadır.  Konu ile ilgili daha fazla bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.
 
https://www.netherlandsandyou.nl/your-country-and-the-netherlands/turkey/about-us/human-rights-fund-and-rule-of-law/matra
https://www.netherlandsandyou.nl/your-country-and-the-netherlands/turkey/about-us/human-rights-fund-and-rule-of-law/human-rights-fund


KANADA BÜYÜKELÇİLİĞİ 
CFLI, Kanada Hükümeti'nin Kanada Büyükelçiliği vasıtasıyla Türkiye’de uyguladığı bir destek mekanizmasıdır. Tematik öncelikli alanları bulunan program, gelişmekte olan ve uyumlu ülkelerde uygulanan küçük ölçekli fakat yüksek etkili projeleri desteklemektedir.  Öncelikli tematik alanlar şöyledir; İnsan haklarını, kapsayıcı ve hesap verebilir yönetimi, demokrasiyi, barışçıl çoğunluğu ve çeşitliliğe saygıyı vurgulamak, Kadınları ve kız çocuklarını güçlendirmek ve cinsiyet eşitliğini desteklemek, Su ve iklim değişikliği de dahil olmak üzere çevre hakkındaki eylemleri yaygınlaştırmak, Sağlık, beslenme ve eğitim alanlarında insani gelişimi desteklemek, Kapsayıcı ve yeşil ekonomik büyümeyi teşvik etmek. Konu ile ilgili daha fazla bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

https://www.international.gc.ca/world-monde/funding-financement/cfli-fcil/2019/turkey-turquie.aspx?lang=eng&_ga=2.219254555.342110892.1563878809-1866439047.1563878809
 

JAPONYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
“Yerel Projelere Hibe Programı (GGP)” Japon Devleti tarafından 1989 yılından beri “Japonya Resmi Kalkınma Yardımı (Japan ODA)” kapsamında gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde uygulanan bir hibe programıdır. Fon genellikle ülkemizde Sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerini ve projelerini desteklemektedir.  Desteklenen tematik alanlar ise şöyledir; Koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, sağlık merkezlerinin ekipmanlarının yenilenmesi ve yeni ekipman sağlanması; Engelliler için özel okul veya merkezler, üretime yönelik atölyeler; Kadınların bölgede kalkınmasını hedefleyen beceri geliştirme, mesleki eğitim ve rehabilitasyon merkezleri; Yaşlılar için özel bakım merkezleri, huzurevleri, çocuklara ve gençlere yönelik eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, sokak çocukları veya kimsesizler için tesisler; Mesleki eğitim, özel topluluklar için kapasite geliştirme programları. Söz konusu hibeden yararlanabilmek için STK işbirliği gerekir. Konu ile ilgili daha fazla bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.tr.emb-japan.go.jp/itprtop_tr/00_000065.html


İNGİLTERE BÜYÜKELÇİLİĞİ
İngiltere Büyükelçiliği tarafından demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları, sivil toplumun güçlendirilmesi, sivil toplum örgütlerinin etki alanlarının genişletilmesi ve çevre konularına yer veren projeler desteklenmektedir. Söz konusu hibeden yararlanabilmek için STK işbirliği gerebilir. Konu ile ilgili daha fazla bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.gov.uk/guidance/british-embassy-programme-fund-turkey#the-british-embassy-ankara-programme-fund--is-now-open-for--project-proposals-for--uk-financial-year-20192020
 

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ
 
ABD Büyükelçiliği; ortak güvenliğin desteklenmesi, ekonomik refahın güçlendirilmesi, demokratik değerlerin pekiştirilmesi ve Türk-Amerikan ilişkilerinin güçlendirilmesi temalarında hazırlanmış projelere fon sağlamaktadır. Konu ile ilgili daha fazla bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
 
https://tr.usembassy.gov/education-culture/grant-opportunities/
 
 
AVUSTRALYA BÜYÜKELÇİLİĞİ
 
 “Doğrudan Yardım Programı (DAP)” Avustralya Büyükelçiliği tarafından yürütülen küçük ölçekli bir hibe programıdır. Program her kategoriden kurumun başvurusuna açıktır. Öncelikle alanları arasında mülteciler, kadınlar ve çocuklar ağırlıklı olmak üzere dezavantajlı topluluklar bulunmaktadır. Konu ile ilgili daha fazla bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://dap.smartygrants.com.au/
 
 
ULUSLARARASI DİĞER KURULUŞLAR
VAKIF VE ORGANİZASYONLAR   
                                                                                           
Bu başlık altında, değişen dönemlerde hibe programları açan vakıf ve kuruluşların linkleri verilmiştir. Bu kuruluşlar amaçları doğrultusunda, çeşitli temalarda başvuru aldıkları projeleri fonlamaktadırlar.  Araştırmacılarımız bu fonlardan bireysel ya da kurumsal olarak doğrudan yararlanabilecekleri gibi, herhangi bir kurumun partneri-paydaşı olarak da yer alabilirler. Konu ile ilgili daha fazla bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.
 
Detaylı Bilgi:

https://bernardvanleer.org/tr/
http://www.esf.org/
http://www.tr.undp.org/
www.gefsgp.net
https://www.annalindhfoundation.org/
http://www.newtonfund.ac.uk/about/about-partner-countries/turkey/
https://www.un.org/democracyfund/content/project-proposals
http://grants.nih.gov/grants/oer.htm
http://www.nsf.gov/funding/
www.finnfund.fi 
www.fmo.nl
www.swedfund.se
http://www.jica.go.jp/turkey
http://wbi.worldbank.org/developmentmarketplace/competition
http://www.bstdb.gr ve http://www.bstdb.org
www.gefweb.org
www.sofid.pt
www.afd.fr
www.ifc.org
http://www.fondation-janmichalski.com/en/bourses/
http://www.minor-foundation.no/
https://www.froebel.org.uk/apply/open-call-research-grants/
https://www.aliph-foundation.org/en